Energean Oil & Gas donates a vehicle to NGO “Iliaktis”