Blokovi 26 & 30

Energean ima 100% učešće u eksploataciji i operator je u blokovima 4219-26 i 4218-30 u crnogorskom podmorjuOva dva bloka se nalaze na moru pri dubini vode od 50-100 metara, blizu obale i blizu grada Bara.

U februaru 2019, Energean je angažovao PGS za izvođenje novog 3D seizmičkog snimanja u dva istražna bloka. PGS Ramform Titan, jedan od najboljih seizmičkih brodova na svijetu je, koristeći  14 geo-kablova dužine od po 6,5 km i trostruku bateriju geofizičkih izvora, istražio ukupnu površinu od 338 km2.

Seizmičko istraživanje je počelo 8. februara 2019. godine i odvijalo se po dobrim vremenskim uslovima, uz manje od 5% zastoja. Istraživanje je završeno 20. februara,  sa odličnim rezultatima u pogledu zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu i kvaliteta sakupljenih 3D seizmičkih podataka. Ovim istraživanjem ispunjena je preuzeta obaveza prema Upravi za ugljovodonike Crne Gore za oba bloka, br. 26 i 30.

Prema CPR izvješaju NSAI, perspektivni izvori Energeana u blokovima 26 i 30 obuhvataju nerizične perspektivne izvore prema najboljoj procjeni od 143,9 mmbbls tečnih ugljovodonika i 1.766,1 Bcf gasa.

JADRANSKI REGION

Kompanija smatra da se Crna Gora možda nalazi na optimalnoj poziciji sa neiskorišćenim, nedovoljno istraženim potencijalom istočnog Jadrana.

Istočni Jadran i dalje je značajno neistražen iako očito ima sve neophodne komponente za nastanak ugljovodonika isto kao i podmorje zapadnog Jadrana koje je veoma korišćeno u proizvodnji ugljovodonika već preko 50 godina i za naftu (Italija) i za biogeni gas (Italija i Hrvatska).

Široka rasprostranjenost pojava curenja i same nafte u regionu ukazuje na prisustvo aktivnog naftnog sistema. U podmorju Crne Gore identifikovani su veliki potencijali koji obuhvataju karbonatna ležišta iz doba krede. Oni se mogu uporediti sa nedavnim otkrićima nafte u sjevernoj Albaniji, kao što je otkriće Shpirag-2 na kopnu. Do sada su u Albaniji otkrivena ležišta od preko 5 milijardi barela nafte u okviru ove plodne istraživačke naftne aktivnosti.

Pored toga, smatra se da pješčari iz tercijarnog doba koji se nalaze u podmorju Crne Gore ukazuje na visok potencijal za prisustvo biogenog gasa. Plodne istraživačke aktivnosti vezane za biogeni gas odvijaju se u basenu Poa u podmorju sjeverne Italije/Hrvatske, gdje je do danas otkriveno preko 30 TCFGIP. Potencijalno područje istraživanja je dokazano i u Dračkom basenu u podmorju Albanije i Italije, ali je do danas bilo tek ograničenih istražnih bušotina u podmorju Crne Gore.

Buduća 3D seizmička istraživanja u cilju sakupljanja podataka biće od ključnog značaja za identifikovanje i bušenje najatraktivnijih perspektivih područja kako bi se iskoristio pravi potencijal ovih ležišta.

ISTORIJAT ISTRAŽIVANJA

Crna Gora ima ukupnu površinu od 21.500 km2, što uključuje 8.500 km2 u podmorju. Do sada je bušeno svega 20 istražnih bušotina, od čega 16 na kopnu i 4 na moru.

Početna istraživačka aktivnost odvijala se od 1949-1966. godine, što je dovelo do bušenja 16 istražnih bušotina na kopnu koje je izvela državna kompanija Nafta Crne Gore.

Lokacije bušotina birane su prvenstveno na osnovu površinskih geoloških mapa i smatra se da nisu optimalno odabrane. Zbog toga nije došlo do otkrića i pored toga što je na nekoliko bušotina bio pojava nafte i gasa.  

U 1973, odgovornost za istraživanje ugljovodonika u Crnoj Gori preuzeo je državni Jugopetrol Kotor, koji se primarno bavio downstream aktivnostima. U saradnji sa stranim naftnim kompanijama, Jugopetrol Kotor je prikupio 2D seizmičke podatke sa preko 10.000 km2 i 3D seizmičke podatke sa 400 km2 u podmorju.  Osim toga, prikupljeni su 2D seizmički podaci sa površine od približno 1.250 km2 na kopnu.

U periodu između 1975. i 1991, izbušene su jedna bušotina blizu obale i tri dalje na moru. Na bušotini JJ-1 (TD na 4.700 metara) pronađene su značajne količine prirodnog gasa u klastičnim ležištima oligocena. Na bušotini JJ-3 izvučeno je 183 bbls nafte iz karbonata šelfa iz doba krede. Na još nekoliko bušotina u podmorju bilo je značajnih pojava gasa u pijesku iz nižeg tercijarnog doba, ali on nije testiran.

Smatra se da ove bušotine na moru nisu u potpunosti ispitane na prisustvo potencijalnih karbonatnih struktura. Novo i najmodernije prikupljanje i obrada 3D seizmičkih podataka trebalo bi da omogući utvrđivanje novih potencijalnih nalazišta i lokacija za bušenje koje u prethodnom periodu nijesu bile prepoznate.

U maju  2014, Energean je dostavio ponudu na prvom tenderu Crne Gore za ugovore o koncesiji za istraživanja i eksploataciju ugljovodonika u podmorju Crne Gore. Kompanija je postigla sporazum sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore u junu 2016 i šest mjeseci kasnije ovaj ugovor je ratifikovan u crnogorskom parlamentu.

Završni Ugovor o koncesiji sa Vladom Crne Gore potpisan je u martu 2017. godine.