Životna sredina

Energean prepoznaje značaj dobrog razumijevanja uticaja svojih aktivnosti na životnu sredinu i mi zato kontinuirano radimo na unapređenju našeg sistema za upravljanje zaštitom životne sredine. Naš cilj je da postignemo akreditaciju za međunarodne ekološke standarde i najbolje prakse.Naše odgovornosti u pogledu životne sredine ostvaruju se kroz cijeli vrednosni lanac i mi konstantno investiramo u razne načine smanjenja našeg uticaja na stvaranje ugljenika i otpada, kao i povećanja naše energetske efikasnosti i efikasnosti u potrošnji vode. Zaštita životne sredine je naš vrhunski prioritet i mi smo posvećeni sprovođenju svih neophodnih mjera kako bi se svele na minimum mogućnosti bilo kakvog uticaja na životnu sredinu.

Pored toga, menadžment i osoblje su posvećeni strogom nadzoru i sprovođenju važećih grčkih i evropskih zakona i propisa.

Nafta, turizam i životna sredina mogu da koegzistiraju

Od 2009, investirali smo više od 400 milliona US$ u naftno polje Prinos u zalivu Kavala. To što tokom operacija u ovom zalivu nijesmo zabilježili nijedan incident u pogledu životne sredine ukazuje da teška industrija može da bude kompatibilna i sa prirodnim okruženjem i sa aktivnostima lokalnih zajednica.  

Svake godine, više od deset plavih zastavica dodijeli se plažama oko zaliva Kavala, vrlo blizu mjestu na kojem Energean sprovodi svoje aktivnosti na naftnom polju Prinos.

Sve službenike kompanije Energean Oil & Gas podstičemo da postupaju na ekološki odgovoran način i obezbjeđujemo im obuku radi povećanja svijesti o ekološkim pitanjima.

Vrhunski prioritet daje se pitanjima:

  • Bezbjednosti personala
  • Zaštite životne sredine
  • Bezbjednosti objekata

Zaštita zdravlja i bezbjednosti na radu i životne sredine (HSE)

Kompanija smatra da je zaštita životne sredine i zaštita zdravlja i bezbjednosti našeg ljudstva ključni faktor u sveukupnom uspjehu naših djelatnosti.

Cilj naših internih politika vezanih za zaštitu životne sredine i zdravlja i bezbjednosti na radu je:

  • Da se osiguraju zdravi uslovi rada u uslovima potpune sigurnosti za zaposlene i izvođače.
  • Da se održava sistem operativnih postupaka koji svode na minimum bilo kakvo zagađenje.
  • Da se sprovode operativni standardi koji su pravno i etički kompatibilni.
  • Da se snaži reputacija kompanije kao operatora koji vodi računa o životnoj sredini.
  • Da se promoviše primjerna korporativna društvena odgovornost.

Uklanjanje otpada

Uređaj koji Energean koristi za odvajanje nafte i gasa od vode ispunjava međunarodno priznata pravila konvencije MARPOL 73/78 i on svakodnevno vrati 2.400 m3 savršeno čiste vode natrag u more.

Pomorske instalacije Energeana povezane su cjevovodima sa objektima kompanije na kopnu na lokaciji Nea Karvali, gdje se iz nafte i gasa odstranjuje vodonik sulfid (H2S). Poseban uređaj pretvara H2S u tečni sumpor, koji može da se koristi u drugim industrijama, kao što je sektor vještačkog fosfornog djubriva. Ovaj uređaj ima pogon na prirodni gas i njegov čvrsti i tečni otpad se pažljivo prerađuje i odlaže na  siguran način.

Emisije su ograničene na sumpor-dioksid  (SO2), u količini manjoj od 1 tone dnevno. Koncentracije sumpora u vazduhu u prefekturi Kavala i na ostrvu Tasos mjerene na 12 regionalnih stanica nikada ne prelaze 0,1mg SO2 dnevno, na 100 cm2 površine zemljišta. To je dosta niže od nivoa od 0,5 mg koji se generalno smatra prihvatljivim.           

Reagovanje u vanrednim situacijama

Kompanija je razvila i testirala postupke za reagovanje u vanrednim situacijama koje mogu izazvati specifični incidenti kao što su izlivanja nafte, curenja iz cjevovoda i tankera i nekontrolisane abnormalnosti na proizvodnim platformama.

Osoblje redovno dobija sveobuhvatnu obuku o tome kako da se ponašaju u slučaju vanredne situacije i svi naši objekti su u potpunosti opremljeni neophodnom tehnologijom i alatima za savladavanje incidenata kao što su ovi upravo pomenuti.

Energean nikada do sada nije morao u praksi da primijeni svoje procedure reagovanja u vanrednim situacijama, što ukazuje na djelotvornost naših sistema za osiguranje bezbjednosti i zaštite životne sredine. Međutim, mi smo uvijek spremni da reagujemo u slučaju nezgode koja se najvjerovatnije neće ni desiti.