Όροι χρήσης

Η Energean Oil & Gas A.E. κατέχει την αποκλειστική κυριότητα και άδεια χρήσης του περιεχομένου, υλικού και πληροφοριών του παρόντος ιστότοπου.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες και ο παρών ιστότοπος, ενδεικτικώς συμπεριλαμβανομένων, του περιεχομένου της , του υλικού, των πληροφοριών και του λογισμικού που παρέχονται δια μέσω αυτής, παρέχονται αυτούσια και χωρίς δηλώσεις και εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές.

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστοτόπου γίνονται με ευθύνη των χρηστών της. Η Energean Oil & Gas A.E. δε φέρει ουδεμία ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσης ή θετικής και έμμεσης ή αποθετικής που θεωρούνται δήθεν ότι θα είχαν προκληθεί ή που συσχετίζονται με την πρόσβαση ή/και τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

Η Energean Oil & Gas A.E. δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιήσει ή/και να διακόψει τη λειτουργία μέρους του παρόντος ιστοτόπου ή ολόκληρη , χωρίς προειδοποίηση και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για την επικαιροποίηση του παρόντος ιστοτόπου.

Παρόλο του ότι ελέγχουμε προσεκτικά το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων, δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη σε σχέση με αυτό. Εξάλλου το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων είναι αποκλειστική ευθύνη των χειριστών τους.