H φιλοσοφία μας

Κεφαλαιώδους σημασίας για την Energean είναι να επιχειρεί υπεύθυνα και συμβατά προς ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, όπως επιθυμούν τα Ενδιαφερόμενα για τη δραστηριότητά μας Μέρη. Θεωρούμε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως μία βασική αρχή, η οποία μας επιτρέπει να μεγιστοποιούμε ευκαιρίες και να ελαχιστοποιούμε ρίσκα σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργήσει αειφόρο ευμάρεια για την κοινωνία μέσα από την επιχειρηματική της λειτουργία.

Είμαστε δεσμευμένοι να λειτουργούμε με υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας και περιφρουρώντας την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας, μεριμνώντας για το περιβάλλον, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών και στην βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των κοινωνιών.

Η πολιτική μας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί το επίκεντρο των αξιών μας. Έχει διαμορφωθεί με βάση τις βέλτιστες διεθνείς εμπειρίες και πρακτικές και έχει ως γνώμονα την προσπάθειά μας για αριστεία σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια έχουν οι εργαζόμενοί μας, μέσα από την υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων των οποίων η εταιρεία μας είναι σε θέση να υπερηφανεύεται για την υπευθυνότητά της καθώς και για το ότι είναι καλοδεχούμενη και αξιοσέβαστη από την κοινωνία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας έχει προσωπικά υπό την επίβλεψη και ευθύνη του τον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποστηριζόμενος από τα αρμόδια στελέχη της Energean. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την τελική ευθύνη για την επανεξέταση και έγκριση της στρατηγικής στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ενημερώνεται για την πορεία επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί μέσω διαδικασίας σχετικών τακτικών αναφορών. Όλα τα τμήματα της εταιρείας έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής και των στόχων που έχουν δομηθεί με βάση την πολιτική που ακολουθείται.

Η πρόοδος σε σχέση με την στρατηγική μας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καταγράφεται, κατά περίπτωση, και μέσα από ανεξάρτητες διαδικασίες.

Αρχές και προτεραιότητες

Επικεντρώνουμε τις πρωτοβουλίες μας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στους ακόλουθους τομείς:

Εταιρική διακυβέρνηση
Η Energean έχει δεσμευθεί να τηρεί τα αυστηρότερα κριτήρια ακεραιότητας και τις βέλτιστες πρακτικές στην εταιρική διακυβέρνηση προκειμένου να διατηρεί την αριστεία στην καθημερινή της δραστηριότητα καθώς και να δημιουργεί εμπιστοσύνη για τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Η εταιρεία έχει ως στόχο να εκτελεί τις δραστηριότητές της με έναν διάφανο, έντιμο και ηθικό τρόπο. Για την επίτευξη του στόχου, η Energean καταγράφει αναλυτικά όλες τις διαδικασίες προκειμένου να αξιολογήσει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και την έκθεση σε κινδύνους που σχετίζονται με τα συστήματα διακυβέρνησης, επιχειρήσεων και πληροφοριών.

Επιπλέον η εταιρεία ενισχύει την διαφάνεια μέσω της ανταπόκρισης στους υφιστάμενους νόμους και ρυθμίσεις και απέχει από διαβλητές διαδικασίες (δωροδοκίες, διαφθορά κλπ).

Ανθρώπινο κεφάλαιο
Η δυνατότητα της εταιρείας να επιτυγχάνει την παραγωγή πετρελαίου με απόλυτη ασφάλεια για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία βασίζεται σε ένα έμπειρο και άριστα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό σε όλες τις περιοχές και χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Η Energean βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και συνεννόηση με τους εργαζομένους της με στόχο να οικοδομεί ένα όλο και πιο οικείο εργασιακό περιβάλλον και να συνεισφέρει στη βελτίωση και ανάπτυξη των εργαζομένων τόσο ως οργανισμού όσο και ως επιμέρους προσώπων.

Επιπλέον, η Energean προωθεί τον σεβασμό για τα ανθρώπινα και εργατικά δικαιώματα, προσφέρει ίσες ευκαιρίες και δεν επιτρέπει διακρίσεις ή παρενοχλήσεις οποιουδήποτε είδους. Η εταιρεία διασφαλίζει δίκαιη και αξιοπρεπή συμπεριφορά έναντι των εργαζομένων της, σεβασμό στους στόχους και στις εμπνεύσεις τους, καθώς και υποστήριξη της διαφορετικότητας στους εργασιακούς χώρους. Η εταιρεία παρέχει έναν χώρο στον οποίο οι εργαζόμενοι αισθάνονται στήριξη, μπορούν να αναπτύξουν τα προσόντα τους και αντιλαμβάνονται με σαφήνεια τους επιχειρηματικούς στόχους.

Υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας
Η Energean έχει δεσμευθεί να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια όλων των προσώπων που είναι πιθανό να επηρεαστούν από τις εργασίες της, δηλαδή των εργαζομένων, των εργολάβων και του κοινού. Η εταιρεία προσπαθεί σταθερά να δημιουργεί και να διατηρεί ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας και δεν θα θέσει σε οποιονδήποτε κίνδυνο τον οποιονδήποτε σχετίζεται με τη δραστηριότητά της,

Η εταιρεία εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης εκπονώντας σχέδια έκτακτης ανάγκης, εκπαιδεύοντας τους εργαζόμενούς της και αναπτύσσοντας μία κουλτούρα ασφαλείας και υγείας για τους εργασιακούς χώρους. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι και ελέγχονται για τη συνεισφορά τους σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και για την υιοθέτηση ασφαλών εργασιακών πρακτικών.

Στόχος μας είναι να μην έχουμε το οποιοδήποτε ατύχημα! Αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε συνεχώς προγράμματα για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, με στόχο πάντα να είμαστε εναρμονισμένοι με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις βέλτιστες πρακτικές.

Περιβάλλον
Η Energean, ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να ενεργούν με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, ενώ η εταιρεία τους παρέχει συστηματικά εκπαίδευση για την αύξηση της προσοχής τους σε γνωστά και σε νέα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει την σημασία της κατανόησης της περιβαλλοντικής επίδρασης που θα ήταν πιθανό να προκύψει από τη δραστηριότητά της και έτσι αναπτύσσει περιβαλλοντικά προγράμματα για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διοίκησης το οποίο εφαρμόζει με στόχο τη σταθερή αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο και με βάση τις βέλτιστες πρακτικές.

Η περιβαλλοντική μας φροντίδα βρίσκεται στην κορυφή της αλυσίδας των αξιών μας. Πραγματοποιούμε επενδύσεις με κριτήριο τη μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος και των απορριμμάτων μας και με στόχο την προώθηση της ενεργειακής και υδάτινης αποδοτικότητας.

Η ανάμιξη της κοινωνίας
Οι περιοχές στις οποίες λειτουργούμε είναι το κέντρο κάθε δραστηριότητάς μας. Έχουμε ως στόχο να επιχειρούμε με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και να αναζητούμε τρόπους για ουσιαστική συνεισφορά σε κάθε τοπική οικονομία.

Επιδιώκουμε να βελτιώσουμε και να διατηρήσουμε την ευμάρεια κάθε κοινωνίας, της οποίας είμαστε μέρος. Εστιάζουμε στη δημιουργία ισχυρών και μακροπρόθεσμων σχέσεων με την τοπική κοινωνία και ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους μας στον εθελοντισμό, αναγνωρίζοντας τα οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για τους ίδιους. Οι δράσεις μας επικεντρώνονται στην υγεία, την εκπαίδευση και την απασχόληση και υλοποιούνται σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τις τοπικές αρχές καθώς και άλλα ντόπια Ενδιαφερόμενα Μέρη.
Είμαστε δεσμευμένοι να δημιουργήσουμε μία θετική αειφόρο επίδραση στις κοινωνίες στις οποίες επιχειρούμε.

Οι ανακοινώσεις μας

2017

23/3/2017 H Energean στηρίζει την διοργάνωση του 3ου Μαραθώνιου Ολυμπίας

16/3/2017 H Energean στο πλευρό της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου

7/3/2017 Η Energean υποστηρίζει ένα ακόμη Διατμηματικό Μεταπτυχιακό από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

2016

22/12/2016 Η Energean υποστηρίζει Θάσο και Νέα Καρβάλη τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων

6/12/2016 Στην Καβάλα η 35η Σύσκεψη για θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου

28/11/2016 Φοιτητές του Αριστοτέλειου και σπουδαστές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις εγκαταστάσεις της Energean

26/10/2016 Η Energean τιμά τους Ήρωες του ΄40, υποστηρίζοντας τα «Καλπάκια 2016»

1/9/2016 H Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας ευχαριστεί την Energean για την αποκατάσταση γερανοφόρου οχήματος

25/7/2016 Η Energean στηρίζει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

11/7/2016 H Energean χορηγεί απινιδωτές σε τρεις περιοχές του νομού Ιωαννίνων

7/7/2016 H Energean εκπαιδεύει τη νέα γενιά στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων

6/6/2016 Άσκηση για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης και για την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της Energean

26/5/2016 Εκπαίδευση πυροσβεστών στις εγκαταστάσεις της Energean

26/2/2016 Οικονομική βοήθεια στον Δήμο Καβάλας για την αγορά φαρμάκων

1/2/2016 Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος τίμησε την Energean

2015

30/11/2015 Στις εγκαταστάσεις της Energean το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

16/11/2015 Φοιτητές από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης στις χερσαίες εγκαταστάσεις της Energean στην Καβάλα

9/11/2015 Οι σπουδαστές του ΤΕΙ Καβάλας στις εγκαταστάσεις της Energean στην Καβάλα

26/10/2015 H Energean Oil & Gas υποστηρίζει τα ‘Καλπάκια 2015’

1/10/2015 H Energean Oil & Gas απασχολεί πλέον 94 αποφοίτους του ΤΕΙ Καβάλας

31/8/2015 H Energean Oil & Gas στο πλευρό της Πυροσβεστικής και των Εθελοντών Πυροσβεστών

28/8/2015 H Energean Oil & Gas συγχαίρει και στηρίζει τον πρωταθλητή του kickboxing Παναγιώτη Τσοχαταρίδη

20/7/2015 Μελέτη για τις αιτίες διάβρωσης και αποκατάστασης της ακτής στη Ν. Καρβάλη από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το USC για την Energean

23/6/2015 H Energean Oil & Gas στηρίζει την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας

25/5/2015 Επίσκεψη φοιτητών του ΤΕΙ Καβάλας στις εξέδρες του Πρίνου

22/5/2015 H Energean Oil & Gas υποστηρίζει τον Ναυτικό Όμιλο Καβάλας

26/2/2015 Η Energean στηρίζει το Ειδικό Σχολείο Καβάλας

2014

15/12/2014 Φοιτητές του ΑΠΘ στις εγκαταστάσεις της Καβάλας

27/11/2014 Στήριξη στην πρόταση του ΤΕΙ Καβάλας για τη δημιουργία Ινστιτούτου Πετρελαίου

24/10/2014 Η Energean Oil & Gas χορηγός στα Καλπάκια 2014

22/10/2014 Αποκατάσταση λειτουργίας τριών παροπλισμένων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στην Καβάλα

1/9/2014 H Energean χορηγός του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκι στα Ιωάννινα

13/6/2014 Άσκηση αντιμετώπισης τρομοκρατικής απειλής και θαλάσσιας ρύπανσης στην Καβάλα

29/5/1024 Δωρεά για 100 παιδικά εμβόλια στους Γιατρούς του Κόσμου

16/4/2014 Προσφορά βαν για μεταφορά ειδών καθημερινής ανάγκης στο δίκτυο εθελοντισμού Ηλιακτίς

14/4/2015 Η Energean και οι εργαζόμενοί της κοντά στους Γιατρούς του Κόσμου

4/4/2014 Η Energean στηρίζει το Ειδικό Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης της Καβάλας

18/3/2015 Φοιτητές από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στις εγκαταστάσεις της Καβάλας

24/2/2015 Επιτυχείς ασκήσεις ετοιμότητας στις εγκαταστάσεις στην Καβάλα

2013

9/12/2013 Επιτυχείς ασκήσεις ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της Καβάλας

10/6/2013 Energean και παλαίμαχοι καλαθοσφαιριστές στηρίζουν τη μικρή Ιωάννα Βαρβάρα

2012
12/6/2012 Η Εnergean στηρίζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΤΕΙ Καβάλας

Οι δράσεις μας με μια ματια