Πληροφορίες

Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (υποχρεωτικό)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Τα γραφεία μας

ΑΘΗΝΑ
Λεωφ. Κηφισίας 32, Εμπορικό Κέντρο Atrina
151 25 Μαρούσι, Ελλάς
τηλ.: + 302108174200, Fax:+ 302108174299

ΚΑΒΑΛΑ
Kavala Oil S.A., P.O. BOX 8, 64006 Νέα Καρβάλη
Καβάλα, Ελλάς
τηλ.: + 30 2510317201, Fax:+ 30 2510317204

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Λεωφόρος Βύρωνος 26
1506 Λευκωσία, Κύπρος
τηλ. : +35722397640, Fax: +35722397641

ΚΑΪΡΟ
Buliding 1 ,Square 1169 Mokarar
Sheraton, Heliopolis, Cairo
τηλ.: + 20222696484, Fax:+ 20222696474

Email:
info@energean.com

Υποβολή παραπόνων

Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων

1. Σκοπός

Η διαδικασία διαμορφώθηκε προκειμένου να λάβει υπόψη παράπονα και προσφυγές από τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένης και της τοπικής κοινωνίας η οποία επηρεάζεται από το Έργο καθώς και να διασφαλίσει ικανοποιητικές απαντήσεις για αυτές.

2. Καθήκοντα

Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της Εταιρείας θα έχει την αρμοδιότητα να χειρίζεται και να αναλαμβάνει παράπονα και προσφυγές. Θα λαμβάνει και θα καταχωρεί τη σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία, θα απευθύνεται στο αρμόδιο τμήμα και θα επιβλέπει τη διαδικασία απαντήσεων στα παράπονα και στις προσφυγές των ενδιαφερομένων μερών.

3. Υιοθέτηση πρακτικών για τη λήψη παραπόνων και προσφυγών

Το κοινό θα δικαιούται να αποστέλλει παράπονα και προσφυγές σε προσωπικό επίπεδο, μέσω ταχυδρομείου, ιστοσελίδας ή τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (φαξ). Κάθε παράπονο ή προσφυγή θα αποστέλλεται στην εταιρεία:
Energean Oil & Gas A.E., 17Ος όροφος , Atrina Center, Λ. Κηφισίας 32 , Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα, τηλέφωνο +30 210 8174200, φαξ +30 210 8174299 ; πρόσωπα επικοινωνίας κ. Σωτήρης Χιωτάκης/ κα Αλεξάνδρα Γκούτρα.
Καβάλα Οιλ Α.Ε., Τ.Θ. 8, 64006, Νέα Καρβάλη, Καβάλα, Ελλάδα, τηλέφωνο +30 2510 317201, φαξ + 30 2510 317204; πρόσωπο επικοινωνίας κ. Βασίλειος Τσέτογλου

Ιστοσελίδα: www.energean.com /grievance-mechanism/
Email: complaint@energean.com

4. Διαχείριση και προθεσμίες για τη βεβαίωση λήψης παραπόνων και την επακόλουθη απάντηση

Όλα τα παράπονα και οι προσφυγές θα καταχωρούνται και καταγράφονται άνευ παράλειψης στο βιβλίο παραπόνων και προσφυγών. Η ειδοποίηση λήψης παραπόνου/προσφυγής και η καταχώρισή του θα δίδεται στον αποστολέα εντός μίας εβδομάδας. Η ειδοποίηση θα αναφέρει την ημερομηνία αξιολόγησης του παραπόνου/ προσφυγής. Οι γραπτές απαντήσεις επί των παραπόνων/προσφυγών των ενδιαφερομένων μερών θα δίδονται εντός 30 ημερών. Στην περίπτωση που το παραπονούμενο μέρος δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση και την προτεινόμενη λύση, οι επιβλέπουσες κυβερνητικές αρχές ή τα δικαστήρια δύναται να αναμιχθούν προκειμένου να διευθετηθεί το πρόβλημα. Η διαδικασία παραπόνων θα είναι ανά πάσα ώρα προσβάσιμη από την ιστοσελίδα της εταιρείας.

5. Εξέταση και επίλυση διαδικασίας παραπόνων

Η αναφορά για τη διαχείριση παραπόνων και προσφυγών θα υποβάλλεται στο ανώτερο διοικητικό προσωπικό της εταιρείας σε τακτή βάση (τουλάχιστον ανά μήνα). Η αναφορά θα αναφέρει την ουσία του παραπόνου / προσφυγής, την εγκυρότητά της και τα μέτρα που λήφθηκαν.

6. Στάδια Διαδικασίας Παραπόνων

Η αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων/προσφυγών θα διασφαλίζεται από τα παρακάτω στάδια :

(α) Ταυτοποίηση θέματος
(β) Καταγραφή
(γ) Απάντηση στον ενδιαφερόμενο
(δ) Επικοινωνία και αίτημα σχολίων
(ε) Περάτωση

7. Φόρμα καταγραφής περιεχομένου παραπόνων

Το βιβλίο καταγραφής θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Θέμα
(β) Στοιχεία επικοινωνίας του παραπονούμενου
(γ) Αρμόδιο πρόσωπο/ Τμήμα για να απευθύνεται το θέμα
(δ) Ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα
(ε) Ημερομηνία λήξης
(στ) Προτεινόμενη λύση
(ζ) Σχόλια του παραπονούμενου
(η) Αποτελέσματα
(θ) Ημερομηνία κατά την οποία το θέμα θα κλείσει.

8. Φόρμα παραπόνων και προσφυγών ιδιωτών

Πλήρες ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Κατοικία (απαιτείται)

Στοιχεία επικοινωνίας

Email (απαιτείται)

Τηλέφωνο

Φαξ

Παράπονα & προτάσεις

Αιτία παραπόνου / προσφυγής (απαιτείται)

Πηγή & διάρκεια του προβλήματος (απαιτείται)

Προτάσεις σας για την επίλυση του προβλήματος